aktuality

Usnesení
členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Sedlčany
konané 16. 3. 2019 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
Číst více...


Pod záštitou ČRS, SÚS a MO Sedlčany.

Generální partner: Rybářské potřeby "u Habakuka"

Místo konání: Retenční nádrž – revír: Mastník 1 - 411 062

Termín: 3. - 5.5. 2019

Sraz závodníků a losování: v pátek 3.5. 2019 v 7:30h na "staré cestě"

GPS: 49°38'51.4"N 14°25'54.6"E

Přesun do sektorů bude po ukončení losování.

Start závodu: v pátek 3.5. 2019 ve 12:00h. Konec závodu: v neděli 5.5. 2019 ve 12:00h.

Vyhlášení výsledků: v neděli 5.5. 2019 ve 14:00h.
Číst více...
Příroda se začíná probouzet ze zimního spánku jaro už o sobě dává vědět. To znamená, že se nám v plné parádě rozjíždí nová sezóna, kdy k vodě mohou vyrazit i ti z nás, kteří nepatří mezi otužilce. A také to znamená, že nastal čas jarních násad do našich revírů.
Číst více...
Zápis č. 3/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 4. března 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina

1. Předseda informoval přítomné, že p. Skořepa se nakonec rozhodl místo v dozorčí komisi neopustit (viz zápis č. 2/2019, bod 2). Předseda konstatoval, že se mu takový přístup nelíbí, kdy člověk nejdříve říká, že chce skončit, a když se sežene náhrada, tak už zase nechce. Bude vyzván k vysvětlení a omluvě dotyčnému náhradníkovi.

2. Předseda informoval přítomné o chystaných změnách ve fungování rybářské stráže, které byly oznámeny na semináři hospodářů v sobotu 2. března. Existuje záměr rozšířit působnost strážných jednotlivých MO na všechny revíry v rámci územního svazu. Zároveň ale bude zvýšen tlak na kvalitu a výkon jednotlivých strážných – budou probíhat školení a přezkušování, neaktivní strážní budou odvoláváni.

3. Ples v roce 2020 – zarezervován termín 17. ledna 2020. Kapela je zamluvená.

4. Příprava na členskou schůzi – veškeré záležitosti v Kulturním domě místopředseda zajistil. Místopředseda přednesl návrh programu schůze a přítomní k němu sdělili své připomínky. Po poměrně bouřlivé diskusi přítomní schválili návrh změn BPVRP na revíru Mastník 1. Meritem dohodnutých změn je výrazné zjednodušení BPVRP, vypuštění některých pasáží a zavedení podrevíru na Sedleckém potoce v úseku od retenční nádrže až k jezu nad obcí Jesenice. Konečné znění návrhu bude přílohou tohoto zápisu.

5. Předseda informoval o Fondu na nákup vodních ploch, který zřídil SÚS. Po vzoru jiných MO navrhl do tohoto fondu také přispět určitou částkou za každého člena MO. Ekonom vyslovil názor nestanovovat příspěvek nějakou fixní částkou, ale přizpůsobit jej aktuálním finančním možnostem organizace. Zároveň navrhl vrátit se k tématu později, až bude možné zhodnotit reálné příjmy a výdaje MO. Přítomní souhlasí s poskytnutím příspěvku do tohoto fondu, jeho konkrétní výši výbor stanoví na některém svém jednání po letních prázdninách.

6. Předseda navrhl zveřejnit na členské schůzi funkční odměny funkcionářů MO. Přítomní s tím nemají problém. Ekonom zařadí informaci do své zprávy. Aktivní členové výboru, dozorčí komise a rybářské stráže mají nárok na slevu z ceny povolenky až do výše hodnoty územní mimopstruhové povolenky. Žádné další peněžní nebo nepeněžní funkční odměny v souladu s usnesením výboru z dubna 2018 členové výboru a dozorčí komise nedostávají.

7. Ekonom vznesl dotaz, kdo zajistí občerstvení na závodech v Kosově Hoře. MO zajistí ve vlastní režii prostřednictvím hospodáře a místopředsedy.

8. Ekonom požádal p. Nevlidu o zpracování materiálu, který by shrnoval, co všechno musí organizace ještě udělat v souvislosti s plánovanou výstavbou rybníka, aby byla připravena na podání žádosti, až se objeví případný dotační titul.

9. V souvislosti s tématem stavby rybníka byly zmíněny informace z příspěvku p. Grunta na semináři hospodářů.

10. Přítomní se zabývali problematikou odpadní vody přitékající na pozemek nad Vlčími hrdly přepadem z jímky bytového domu u Cihelny. ŽP MěÚ Sedlčany se prý byly na místě v minulém týdnu podívat, ale vytékající odpadní vodu prý nezjistil. Předseda doporučuje, aby v případě vytékající odpadní vody byla vždy ihned kontaktována státní policie.

11. Náhradní výsadba za vykácené dřeviny musí být provedena do konce března 2020. Je nutné oslovit MěÚ Sedlčany, aby vytyčil místo, kam má být výsadba provedena.

12. Pan Kubát zmínil probíhající změny v zarybňovacích plánech a ceníku násadových ryb, které mají vstoupit v platnost od příštího roku.

13. Přítomní se vrátili k tématu rybářské stráže dle příspěvku p. Hýbnera na semináři hospodářů. Systém hodnocení práce RS zřejmě dozná značných změn. Zmíněny byly také časté chyby, kterých se RS dopouští a nutnost tyto chyby eliminovat.

14. Hospodář informoval o změnách průběhu hospodářského vyrovnání. Nejzásadnější změnou je, že HV bude od tohoto roku probíhat centrálně v sídle SÚS a MO si budou samy stanovovat termíny, kdy se HV zúčastní.

15. Výlovy – 1) Lovčice v sobotu 16. března po členské schůzi, 2) Dolní vlčí hrdlo v neděli 17. března, 3) Horní vlčí hrdlo v sobotu 23. března.

16. Uživatel našeho pozemku, který bez jakéhokoli právního základu užívá část pozemku ve vlastnictví MO, kontaktoval předsedu s vysvětlením své situace a vyjádřil ochotu uzavřít řádný nájemní vztah. Předseda navrhuje nájemní smlouvu uzavřít, ale její text s ohledem na ochranu zájmů organizace nechat vypracovat právníkem. Přítomní s tímto postupem souhlasí.

Příští schůze se bude konat v pondělí 1. dubna 2019.
Číst více...
Vážený pan předseda
PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
Český rybářský svaz, z.s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Otevřený dopis předsedovi Českého rybářského svazu, z. s.

Vážený pane předsedo,

dovoluji si reagovat otevřeným dopisem na Váš rozhovor zveřejněný dne 26. 2. 2019 v novinách Deník. Netajím se tím, že s Vámi zveřejněnými názory zásadně nesouhlasím.

Široké veřejnosti jste sdělil, že v systému redistribuce finančních prostředků se dlouhodobě objevují účelové podvody a zkreslení. Protože rozpočet celosvazové redistribuce je ve výši cca 100 milionů Kč, a tudíž se jedná o velmi závažné zjištění a obvinění ČRS, z. s., dovoluji si Vás vyzvat, abyste bezodkladně zahájil hloubkový audit redistribuce finančních prostředků s přizváním nezávislých auditorů z jednotlivých územních svazů, členů Republikové dozorčí rady ČRS a členů Republikové rady ČRS, aby toto Vaše tvrzení bylo buď potvrzeno, nebo vyvráceno.

Dalším tématem jsou revíry místního významu. Píšete, že chcete, aby skončila praxe jejich provozování místními organizacemi ČRS, z. s., a aby byly zrušeny a převedeny do celosvazového rybolovu a byly určeny všem rybářům. Dovolím si Vám připomenout, že místní organizace Českého rybářského svazu jsou subjekty se samostatnou právní subjektivitou a revíry místního významu jsou mnohdy jedinou cestou, jak poděkovat jejich členům za práci, kterou odvádějí pro svou místní organizaci. Také je nutné připomenout, že tyto revíry jsou často ve vlastnictví MO, a je tudíž zcela v jejich pravomoci rozhodnout, jak na nich budou hospodařit. Mohu Vás ujistit, že jako předseda našeho územního svazu budu vždy nekompromisně hájit právo našich jihočeských místních organizací takovéto revíry vlastnit a provozovat ve své režii a to podle svých pravidel, neboť je to má povinnost.

Požadavek, aby podmínky pro rybaření byly na všech našich revírech shodné, musím zcela zásadně odmítnout. Bližší podmínky výkonu rybářského práva nám totiž umožňují zohlednit mnohdy velice rozdílné podmínky na jednotlivých revírech, chránit rozdílnou rybí obsádku před někde velikým tlakem rybářů a dále umožnit různý typ managementu revírů, který by jinak byl dostupný pouze na revírech soukromých. Považuji za nutné zdůraznit, že podmínky se na jednotlivých revírech v čase mění, a tak je nutné přizpůsobovat nejen je, ale také pravidla rybolovu, neboť není reálné průběžně měnit zákon o rybářství a související legislativu. Bližší podmínky také slouží k ověřování novinek v pravidlech rybolovu, jelikož na širším fóru se často nedokážou uživatelé rybářských revírů (zástupci jednotlivých ÚS) vůbec dohodnout.

Na závěr bych si dovolil ještě poznamenat, že pokud chcete, aby se Český rybářský svaz semknul a pracoval jako jeden celek, musíte především zajistit dodržování psaných pravidel, obsadit pracovní komise schopnými a vzdělanými lidmi, ukončit nepřijatelný klientelismus, otevřít se široké členské základně a především hájit zájmy našich místních organizací a jejich členů, neboť právě ony tvoří Český rybářský svaz.

S pozdravem „Petrův zdar!“

Ing. Karel Koranda, v. r.
předseda Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu

V Boršově nad Vltavou 28. února 2019


Číst více...
Chceme se vrátit zpátky?
Tak konečně zase o trošku málo víc víme, co si náš předseda myslí. Není to žádné novum, v podstatě opakuje stále stejnou mantru, ale je dobře, že to říká a mělo by to být častěji, třeba stále více rybářů procitne. Dnešní článek v MfD berme jako jarní vlaštovku informací o tom, jaký by ten náš svaz měl být a kam nás určitá skupina lidí chce dostrkat. Ale pojďme popořadě po myšlenkách pana předsedy.

„Mým prvořadým úkolem je, že všichni budeme pracovat jako tým, že budeme táhnout za jeden provaz.“

To má pan předseda na mysli to, že ten tým bude tvořit 2 - 4 ÚS, které budou diktovat všem své představy a odmítat jakékoli jiné návrhy než svoje? Tak, jak je tomu doposud, nebo že jeden ÚS, paradoxně ten pana předsedy a jednatele, si bude dělat, co chce a neuznávat společná rozhodnutí Rady? Pan předseda nám jinými slovy říká, že ten provaz držím já a pár vyvolených a vy se jen lehce přidržujte, ale ať se s vámi moc nenadřeme.

„V některých případech dostávají přednost osobní ambice jednotlivých funkcionářů před společnými zájmy rybářského svazu.“

To je hluboká pravda pana předsedy. Ve svazu vítězí jen ambice několika lidí, ostatně stačí, aby se každý rybář, funkcionář podíval na odbory a komise Rady, na časopis Rybářství, na Služby s.r.o., kdo stojí v čele… Nemusíte umět počítat ani do tří, čtyř, abyste pochopili, jak se tam točí stále stejná jména. Tohle ale asi pan předseda na mysli jistě nemá…

„Budeme se bavit o systému redistribuce finančních prostředků z prodeje celosvazových povolenek, protože se dlouhodobě objevují účelové podvody a zkreslení.

Neznám neúčelový podvod, to jen na okraj. Pokud někdo dlouhodobě podvádí, pak se ptám: Kdo podvádí? Proč se to dávno neřeší? K čemu máme kontrolní orgány? Pokud se to děje, pak nestačí říct: „budeme se bavit“. Ne, my se nebudeme bavit pane předsedo, my to budeme řešit a jako členové spolku chceme ty podvodníky znát!

„Musíme také otevřít diskuzi na téma revírů místního významu. Chci, aby tato praxe skončila a aby takové revíry byly zrušeny a převedeny do colosvazového rybolovu, aby byly určeny všem rybářům“

Vážený pane předsedo, sice chápu vaši touhu po době, kdy všechno bylo všech a vy jste o tom mohli rozhodovat, ale myšlenka, že kde tomu tak není, tak si to prostě znárodníme, je nepřípustná a pokud skutečně chcete rozklížit svaz, tak v těchto aktivitách pokračujte.
Některé RMV jsou skutečně vymazlený a rozumím tomu, že byste rádi lacino k nim přišli a chodili je drancovat. Tak v této souvislosti vás však upozorňuji na jedno: tyto revíry si vybudovaly samy MO, kolikrát za cenu, že si vzaly půjčky a úvěry, investují do nich své peníze, svoji každodenní práci, platí si do nich násady ze své kapsy a patří výhradně jim a jejích členům. Zcela jednoznačně vás žádám, abyste přestal s těmito ataky na soukromý majetek, protože věřím, že MO budou právě tyto svoje revíry bránit všemi dostupnými prostředky. Místo toho se zaměřte na to, aby Rada sama vyhledávala a kupovala revíry, než aby vymýšlela, jak provádět krádeže za bílého dne.

BPVRP – tady se nám pan předseda rozepsal, v podstatě stejné podmínky pro všechny a všichni by se měli změnám podvolit atd. atd..

Z pana předsedy to pokrytectví doslova stříká. Všichni podvolit myslí určitě tak, jak se jeho Západočeši podvolili změnám od letošního roku. Tohle, když na potkání pan předseda vykládá, mi přijde tak uvěřitelný, jako kdyby 5x rozvedený chlap vykládal o svátosti manželství…
BPVRP nemohou být plošně všude stejné. Už si to pro jednou zapamatujte. Každý revír je specifický, někde je vody hodně, jinde málo, někde se daří candátům, jinde potočákům, někde nechtějí masakrovat ryby, a tak je chrání minimální lovnou mírou atd. a o tom by měli rozhodovat hospodáři těch revírů a MO. Ne vy, z Plzně nebo z Prahy, když ostatně dál většina z vás ani nedohlédne. Měli byste se zajímat, jak chránit naše vody, ryby, tam by měla být dána jasná pravidla, ale tam, kde to situace vyžaduje, mají revíry mít dáno, za jakých podmínek lze na nich rybařit a je povinností každého rybáře, si ty podmínky zjistit, než zahájí lov.

A poslední dovětek – návrat ke kořenům, po kterém pan předseda volá…

Ke kterým? Do pravěku, že bychom ryby napichovali na klacky a rovnou na břehu je opekli a snědli? Nebo to jsou ty pořádky před rokem 89? Myšlenka jakéhokoli návratu je čirý nesmysl. Sice se nás stále snažíte posunout ke starým, dobrým pořádkům, ale ty už přece nikdy nenastanou, vždyť doba je jinde. Např. pryč jsou chvíle, kdy brigády byly povinné a nediskutovalo se o nich, v akci Z, či o pracovních sobotách se prostě makalo. A dnes?
Ke kořenům se můžeme vrátit jen v případech, kde využijeme chytrých nápadů našich předků, jak třeba zadržet vodu v krajině, jak pomoci našim rybám atd.

Myslel jsem, že budeme média využívat k propagaci práci svazu, bohužel, my se v nich dobrovolně zesměšňujeme.

Vám totiž stále nedochází jedno základní – doba se strašně změnila a dnes, jako včera nebo před rokem, ale i za týden a za rok, dva to bude stejné: RYBÁŘI SI KUPUJÍ SLUŽBU! Až tohle pochopíte, a nejen vy, že jste tu od toho, abyste tu službu rybářům za jejich prostředky poskytovali, pak se posuneme… Třeba i k tomu jednomu provazu…

Dušan Hýbner člen ČRS
Číst více...
Číst více...
Dne 9. března 2019 se bude konat akce s názvem „CITO pro ecologist III. - Sedlčany 2019“, v rámci níž proběhne úklid břehů retenční nádrže v Sedlčanech. Úklid bude probíhat po obou březích nádrže i na hrázi.

Tato akce je součástí celosvětové hry Geocaching. Zúčastnit se ovšem může úplně každý, kdo má zájem na tom, aby naše okolí bylo čisté a bez zbytečných odpadků.
Číst více...
https://pribramsky.denik.cz/kultura_region/na-tradicni-rybarske-plesovani-se-sjeli-hoste-z-celeho-kraje-20190121.html

Obrovské díky patří našim sponzorům, bez kterých by nemohla být tombola tak bohatá.JVS s.r.o. Dublovice

Řeznictví Šimek

LP Nábytek

PEFA rybářský sport

PeVan Gym

AVTechnik Sedlčany

Řeznictví Dvořák

BOEMI – ručně vyráběná mýdla

Atlantik Sedlčany

Sklenářství Miloš Chvála

MMFish rybářské potřeby


Restaurace Na Růžku

Řeznictví Jan Pechač

Aerobik studio Dvojka Sedlčany

Sport a Outdoor Sedlčany

Jiří Špale ml.

David Dřevojan

Josef Podlipský

Milan Podlipský
Číst více...
Výbor Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Sedlčany oznamuje, že na základě přání rybářů dochází k zahájení letošní rybářské sezóny na revíru místního významu Kaufmaňák již v pátek 1. února 2019.
Číst více...
Číst více...
Číst více...