Český rybářský svaz, MO Sedlčany

 

  crs.jpg  

Vítáme Vás na stránkách Českého rybářského svazu, místní organizace Sedlčany.

Naše organizace čítá 681 členů, z toho 128 dětí a mládeže do osmnácti let, a obhospodařuje přibližně 44 ha revírů.  Místní organizace Sedlčany sídlí na

adrese: Sedlecká 55, 26401 Sedlčany

Po - Pá 8:30 - 17:00

Níže naleznete aktuální informace z dění okolo svazu a organizace...AKTUALITY

Příroda se začíná probouzet ze zimního spánku jaro už o sobě dává vědět. To znamená, že se nám v plné parádě rozjíždí nová sezóna, kdy k vodě mohou vyrazit i ti z nás, kteří nepatří mezi otužilce. A také to znamená, že nastal čas jarních násad do našich revírů.
Číst více...
Zápis č. 3/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 4. března 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina

1. Předseda informoval přítomné, že p. Skořepa se nakonec rozhodl místo v dozorčí komisi neopustit (viz zápis č. 2/2019, bod 2). Předseda konstatoval, že se mu takový přístup nelíbí, kdy člověk nejdříve říká, že chce skončit, a když se sežene náhrada, tak už zase nechce. Bude vyzván k vysvětlení a omluvě dotyčnému náhradníkovi.

2. Předseda informoval přítomné o chystaných změnách ve fungování rybářské stráže, které byly oznámeny na semináři hospodářů v sobotu 2. března. Existuje záměr rozšířit působnost strážných jednotlivých MO na všechny revíry v rámci územního svazu. Zároveň ale bude zvýšen tlak na kvalitu a výkon jednotlivých strážných – budou probíhat školení a přezkušování, neaktivní strážní budou odvoláváni.

3. Ples v roce 2020 – zarezervován termín 17. ledna 2020. Kapela je zamluvená.

4. Příprava na členskou schůzi – veškeré záležitosti v Kulturním domě místopředseda zajistil. Místopředseda přednesl návrh programu schůze a přítomní k němu sdělili své připomínky. Po poměrně bouřlivé diskusi přítomní schválili návrh změn BPVRP na revíru Mastník 1. Meritem dohodnutých změn je výrazné zjednodušení BPVRP, vypuštění některých pasáží a zavedení podrevíru na Sedleckém potoce v úseku od retenční nádrže až k jezu nad obcí Jesenice. Konečné znění návrhu bude přílohou tohoto zápisu.

5. Předseda informoval o Fondu na nákup vodních ploch, který zřídil SÚS. Po vzoru jiných MO navrhl do tohoto fondu také přispět určitou částkou za každého člena MO. Ekonom vyslovil názor nestanovovat příspěvek nějakou fixní částkou, ale přizpůsobit jej aktuálním finančním možnostem organizace. Zároveň navrhl vrátit se k tématu později, až bude možné zhodnotit reálné příjmy a výdaje MO. Přítomní souhlasí s poskytnutím příspěvku do tohoto fondu, jeho konkrétní výši výbor stanoví na některém svém jednání po letních prázdninách.

6. Předseda navrhl zveřejnit na členské schůzi funkční odměny funkcionářů MO. Přítomní s tím nemají problém. Ekonom zařadí informaci do své zprávy. Aktivní členové výboru, dozorčí komise a rybářské stráže mají nárok na slevu z ceny povolenky až do výše hodnoty územní mimopstruhové povolenky. Žádné další peněžní nebo nepeněžní funkční odměny v souladu s usnesením výboru z dubna 2018 členové výboru a dozorčí komise nedostávají.

7. Ekonom vznesl dotaz, kdo zajistí občerstvení na závodech v Kosově Hoře. MO zajistí ve vlastní režii prostřednictvím hospodáře a místopředsedy.

8. Ekonom požádal p. Nevlidu o zpracování materiálu, který by shrnoval, co všechno musí organizace ještě udělat v souvislosti s plánovanou výstavbou rybníka, aby byla připravena na podání žádosti, až se objeví případný dotační titul.

9. V souvislosti s tématem stavby rybníka byly zmíněny informace z příspěvku p. Grunta na semináři hospodářů.

10. Přítomní se zabývali problematikou odpadní vody přitékající na pozemek nad Vlčími hrdly přepadem z jímky bytového domu u Cihelny. ŽP MěÚ Sedlčany se prý byly na místě v minulém týdnu podívat, ale vytékající odpadní vodu prý nezjistil. Předseda doporučuje, aby v případě vytékající odpadní vody byla vždy ihned kontaktována státní policie.

11. Náhradní výsadba za vykácené dřeviny musí být provedena do konce března 2020. Je nutné oslovit MěÚ Sedlčany, aby vytyčil místo, kam má být výsadba provedena.

12. Pan Kubát zmínil probíhající změny v zarybňovacích plánech a ceníku násadových ryb, které mají vstoupit v platnost od příštího roku.

13. Přítomní se vrátili k tématu rybářské stráže dle příspěvku p. Hýbnera na semináři hospodářů. Systém hodnocení práce RS zřejmě dozná značných změn. Zmíněny byly také časté chyby, kterých se RS dopouští a nutnost tyto chyby eliminovat.

14. Hospodář informoval o změnách průběhu hospodářského vyrovnání. Nejzásadnější změnou je, že HV bude od tohoto roku probíhat centrálně v sídle SÚS a MO si budou samy stanovovat termíny, kdy se HV zúčastní.

15. Výlovy – 1) Lovčice v sobotu 16. března po členské schůzi, 2) Dolní vlčí hrdlo v neděli 17. března, 3) Horní vlčí hrdlo v sobotu 23. března.

16. Uživatel našeho pozemku, který bez jakéhokoli právního základu užívá část pozemku ve vlastnictví MO, kontaktoval předsedu s vysvětlením své situace a vyjádřil ochotu uzavřít řádný nájemní vztah. Předseda navrhuje nájemní smlouvu uzavřít, ale její text s ohledem na ochranu zájmů organizace nechat vypracovat právníkem. Přítomní s tímto postupem souhlasí.

Příští schůze se bude konat v pondělí 1. dubna 2019.
Číst více...
Vážený pan předseda
PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
Český rybářský svaz, z.s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Otevřený dopis předsedovi Českého rybářského svazu, z. s.

Vážený pane předsedo,

dovoluji si reagovat otevřeným dopisem na Váš rozhovor zveřejněný dne 26. 2. 2019 v novinách Deník. Netajím se tím, že s Vámi zveřejněnými názory zásadně nesouhlasím.

Široké veřejnosti jste sdělil, že v systému redistribuce finančních prostředků se dlouhodobě objevují účelové podvody a zkreslení. Protože rozpočet celosvazové redistribuce je ve výši cca 100 milionů Kč, a tudíž se jedná o velmi závažné zjištění a obvinění ČRS, z. s., dovoluji si Vás vyzvat, abyste bezodkladně zahájil hloubkový audit redistribuce finančních prostředků s přizváním nezávislých auditorů z jednotlivých územních svazů, členů Republikové dozorčí rady ČRS a členů Republikové rady ČRS, aby toto Vaše tvrzení bylo buď potvrzeno, nebo vyvráceno.

Dalším tématem jsou revíry místního významu. Píšete, že chcete, aby skončila praxe jejich provozování místními organizacemi ČRS, z. s., a aby byly zrušeny a převedeny do celosvazového rybolovu a byly určeny všem rybářům. Dovolím si Vám připomenout, že místní organizace Českého rybářského svazu jsou subjekty se samostatnou právní subjektivitou a revíry místního významu jsou mnohdy jedinou cestou, jak poděkovat jejich členům za práci, kterou odvádějí pro svou místní organizaci. Také je nutné připomenout, že tyto revíry jsou často ve vlastnictví MO, a je tudíž zcela v jejich pravomoci rozhodnout, jak na nich budou hospodařit. Mohu Vás ujistit, že jako předseda našeho územního svazu budu vždy nekompromisně hájit právo našich jihočeských místních organizací takovéto revíry vlastnit a provozovat ve své režii a to podle svých pravidel, neboť je to má povinnost.

Požadavek, aby podmínky pro rybaření byly na všech našich revírech shodné, musím zcela zásadně odmítnout. Bližší podmínky výkonu rybářského práva nám totiž umožňují zohlednit mnohdy velice rozdílné podmínky na jednotlivých revírech, chránit rozdílnou rybí obsádku před někde velikým tlakem rybářů a dále umožnit různý typ managementu revírů, který by jinak byl dostupný pouze na revírech soukromých. Považuji za nutné zdůraznit, že podmínky se na jednotlivých revírech v čase mění, a tak je nutné přizpůsobovat nejen je, ale také pravidla rybolovu, neboť není reálné průběžně měnit zákon o rybářství a související legislativu. Bližší podmínky také slouží k ověřování novinek v pravidlech rybolovu, jelikož na širším fóru se často nedokážou uživatelé rybářských revírů (zástupci jednotlivých ÚS) vůbec dohodnout.

Na závěr bych si dovolil ještě poznamenat, že pokud chcete, aby se Český rybářský svaz semknul a pracoval jako jeden celek, musíte především zajistit dodržování psaných pravidel, obsadit pracovní komise schopnými a vzdělanými lidmi, ukončit nepřijatelný klientelismus, otevřít se široké členské základně a především hájit zájmy našich místních organizací a jejich členů, neboť právě ony tvoří Český rybářský svaz.

S pozdravem „Petrův zdar!“

Ing. Karel Koranda, v. r.
předseda Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu

V Boršově nad Vltavou 28. února 2019


Číst více...