Usnesení členské schůze z 16. března 2019

Usnesení
členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Sedlčany
konané 16. 3. 2019 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
Členská schůze schvaluje:
 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze;
 2. zprávu hospodáře;
 3. zprávu ekonoma;
 4. účetní závěrku za rok 2018;
 5. rozpočet na rok 2019;
 6. zprávy vedoucích jednotlivých odborů;
 7. výši zápisného a pracovního ročního příspěvku, včetně jeho finanční náhrady, a úlev pro vybrané skupiny členů (Schválené členské příspěvky);
 8. výši poplatků za povolenky neodevzdané v řádném termínu a neprovedení řádného vyplnění sumáře úlovků a docházek (Schválené poplatky);
 9. nové znění popisu a bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Mastník 1 (Schválené znění);
 10. kooptaci Zdeňka Faráře, Ladislava Kubáta, Pavla Chlumeckého a Jiřího Běžela za členy výboru MO.

Členská schůze bere na vědomí:
 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:
 1. projednat přednesené diskusní příspěvky;
 2. dbát na práci s mládeží;
 3. provádět kontroly na revírech a chovných rybnících, kontrolovat čistotu vod a pobřežních pozemků, monitorovat výskyt rybožravých predátorů;
 4. zajistit konání rybářských závodů;
 5. zajistit konání a propagaci rybářského plesu;
 6. nadále rozvíjet hospodaření na chovných rybnících;
 7. vstoupit v jednání s mysliveckými sdruženími o spolupráci při tlumení rybožravých predátorů;
 8. účastnit se vodoprávních řízení a jiných jednání organizací státní správy ve věcech týkajících se poslání ČRS;
 9. pokračovat v přípravách na stavbu nového rybníka;
 10. ve spolupráci se SÚS usilovat o získávání nových vodních ploch.
Zpět na články...