Zápis č. 4/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 4/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 1. dubna 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina
1. Předseda zmínil potřebu v průběhu dubna zpracovat a podat žádost o dataci v programu Podpora mimoprodukční ch funkcí rybářských revírů (tzv. K2019). Předseda připraví.
2. Předseda informoval přítomné o dopisu z MěÚ Sedlčany, odboru životního prostředí. V tomto dopise je MO informována o postupu MěÚ ve věci oznámení znečištění povrchových vod v lokalitě Šípkova cihelna.
3. Předseda absolvoval jednání se starostou města Sedlčany. Jednání bylo zaměřeno na situaci ohledně bývalého koupaliště a dále na manipulaci s vodou v retenční nádrži.
4. Hospodář absolvoval školení v Třeboni.
5. V úterý 2. dubna by měl být dodán lín do chovných rybníků.
6. Závody v Kosově Hoře se uskuteční v sobotu 27. dubna. Propozice na závody zpracuje předseda.
7. Předseda informoval přítomné o aktuálním dění okolo Rady ČRS a demonstrace skupiny rybářů.
8. Hospodář probral plán na zbývající jarní výlovy chovných rybníků a připravil personální zajištění výlovů.
9. Dotace na vybavení z Operačního programu rybářství – MO poskytla SÚS plnou moc ve věci zastupování při administraci žádosti o dotaci.
10. Přítomní se zabývali situací s rybníčky v Chramostech. Rybníčky se nakonec ukázaly pro chov pstruha jako nevhodné, hospodář zkusí chov jiných druhů ryb. Dohled nad stavem rybníčků si vzal na starost p. Tožička.
11. Revír Jelito byl ze strany SÚS bohatě zarybněn, od 1. dubna se již opět smí na revíru lovit. Předseda průběžně zajišťuje pro SÚS přejímku násad a technickobezpečnostní dohled.
12. Ekonom se vrátil k tématu proběhlé členské schůze a poděkoval všem za pomoc při jejím zajištění. Přítomní probrali diskusní příspěvky – na dotazy bylo odpovězeno na místě, připomínka k popisu revíru byla také akceptována a znění upraveno ještě v průběhu členské schůze.
13. RMV Kaufmaňák – členové výboru v průběhu závodů znovu zhodnotí stav rybníka a určí nutné údržbové práce.
14. Výbor započal v přípravách na dětské rybářské závody Sedlčanský cejn.
15. Výbor na návrh ekonoma schválil úpravu systému při převádění odpracovaných brigádnických hodin do dalších let. Nově nebude docházet k automatickému proplácení brigádnických hodin při překročení stanoveného limitu 20 odpracovaných hodin, ale k jejich převádění na další roky.
16. V průběhu několika týdnů by měla být dodána objednaná rychlená štika pro zarybnění revírů.
17. MO přijala plůdek pstruha potočního – část byla použita na okamžité zarybnění revírů, část bude před nasazením odchována do velikosti ročka.
18. Pan Běžel představil plán na uspořádání akce „Ve vodě nežijí jen Vodníci“ v letošním roce. Školy ze Sedlčan i okolních obcí mají o tuto akci velký zájem – bohužel není v našich silách vyhovět všem.

Příští schůze se bude konat v pondělí 6. května 2019.
Zpět na články...