Zápis č. 8/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 8/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 7. října 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina1. Předseda vyjádřil rozčarování nad neochotou některých zaměstnanců sekretariátu SÚS.
2. Předseda informoval přítomné o chystaných závodech na retenční nádrži, které se uskuteční 19. října. Pořadatelem je jako v případě závodů na Kaufmaňáku p. Bertok. Ekonom vyjádřil požadavek, aby z akce byly hmatatelné výstupy, které může MO následně použít.
3. Předseda vyzval hospodáře, aby dodal své požadavky na násady na příští rok, které je nutné zajistit dodavatelsky.
4. Vedoucí rybářské stráže navrhl výboru snížení stavu členů rybářské stráže. Zdůrazněna byla dlouhodobá neaktivita některých členů, ale vyskytují se i další problémy. Výbor prodiskutoval současnou situaci v rybářské stráži. Výbor hlasy všech přítomných schválil návrh vedoucího RS na snížení počtu členů RS.
5. Předseda rozdělil materiály k hospodářskému vyrovnání. Ekonom informoval o zarezervovaném termínu. Byly probrány požadavky na objednávaný materiál.
6. Ekonom zopakoval výzvu k členům výboru, aby veškeré doklady dodávali bez zbytečného odkladu.
7. MO v průběhu září obdržela od MZe dotaci ve výši 30316 Kč z programu „Podpora biologické diverzity rybích populací určená pro uživatele rybářských revírů“.
8. Přítomní se zabývali potřebou zajistit termín členské schůze. Předseda zamluví termín v březnu.
9. Přítomní probrali stav majetku a vybavení MO. Některé stroje a vybavení jsou na hranici životnosti a bude nutné je v dalším období nahradit. Také je nutná investice do chovných rybníků.
10. Byly připraveny žádosti o dotaci z rozpočtu města Sedlčany v roce 2020 na aktivity spolku a to především na zajištění aktivit s mládeží. Předseda podá žádosti v nejbližších dnech.
11. Ekonom navrhl vypuštění některých pasáží z BPVRP pro RMV Kaufmaňák. Výbor s návrhem souhlasí. Ekonom do příští schůze připraví aktualizované znění BPVRP.
12. Hospodář informoval přítomné, že výlov Kaufmaňáku je nutné odložit na příští rok. V letošním roce by se již nepodařilo jej slovit před výlovy výše položených rybníků, a tudíž by hrozilo, že by v příštím roce zůstal z velké části na suchu.
13. Hospodář probral plán podzimních výlovů a jejich personální zajištění. Větší část plánovaného jarního nasazování do revírů bude přesunuta již na tento podzim.
14. Hospodář upozornil, že je zapotřebí začít s aktivními přípravami na rybářský ples.

Příští schůze se bude konat v pondělí 4. listopadu 2019.
Zpět na články...