Zápis č. 7/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 7/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 2. září 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina


1. Pan Kubát seznámil přítomné s výsledky proběhlých kontrolních odlovů na pstruhových vodách místní organizace, které provedlo Povodí Vltavy. I přes přísušky v posledních letech je ryb v potocích dostatek a pstruzi potoční se zde i přirozeně rozmnožují.

2. Pan Kubát navrhuje zkrátit odchov pstruha potočního v chovných nádržích tak, aby k jeho nasazení do revírů a chovných toků docházelo ještě před letními vedry.

3. Předseda informoval o výstupech z jednání s městem Sedlčany ve věci nájemního vztahu k areálu bývalého koupaliště a financování některých nutných oprav (viz zápis 5/2019).

4. Předseda informoval o možnosti odběru některých násadových ryb napřímo od místní organizace Rožmitál pod Třemšínem.

5. Přítomní prodiskutovali situaci při vlastní výrobě násad s ohledem na možnosti MO a trvající problémy se suchem. Zároveň se zabývali dostupnými možnostmi zefektivnění chovu. Výbor ve věci nepřijal žádné závazné usnesení, dílčí změny jsou plně v rozhodovací kompetenci hospodáře.

6. V srpnu se konaly závody v Kosově Hoře, které MO podpořila poskytnutím revíru Kaufmaňák. Pořadatelé na vlastní náklady provedli úpravu lovných míst. Dle zprostředkovaných informací byli závodníci se zarybněním revíru vesměs spokojeni.

7. Termín výlovu rybníka v Kosově Hoře zatím nebyl stanoven, bude nutné koordinovat s p. Budkou, který má rybníky na přítoku výše.

8. Členové výboru se shodli, že je žádoucí upravit pravidla rybolovu na RMV Kaufmaňák s cílem jejich zjednodušení a zatraktivnění revíru.

9. Po přívalových deštích došlo k zanesení strouhy napájející rybník na Červeném Hrádku, a tím k zamezení přítoku vody do rybníka. Záležitost byla operativně řešena na místě. Krom toho bylo konstatováno, že na místě opakovaně dochází k manipulaci se stavidly nepovolanými osobami.

10. Přítomní se zabývali termínem pro letošní hospodářské vyrovnání. Dochází ke změně, kdy si termín stanovují jednotlivé MO samostatně a HV probíhá pouze v sídle SÚS v Lahovicích. Přesný termín a čas zarezervuje ekonom po dohodě s hospodářem.

11. Výbor byl seznámen se situací v dozorčí komisi, kdy se dva její členové rozhodli na svá místa rezignovat.

12. Ekonom upozornil přítomné na potřebu dodávat veškeré doklady včas.

13. Na základě v červnu schváleného záměru založil ekonom během prázdnin nový spořicí účet (viz zápis 6/2019).

14. Ekonom informoval o předpokládaných výdajích do konce roku a přijatých dotacích (náhrada škody za vydru, dotace města Sedlčany na činnost spolku). Zároveň zmínil nutnost jednat o prodloužení končících nájemních smluv na rybníky.

15. Ekonom se na základě rozhodnutí z března letošního roku vrátil k problematice příspěvku do Fondu na nákup vodních ploch (viz zápis 3/2019). Konstatoval, že s ohledem na finanční situaci spolku si MO může dovolit příspěvek ve výši okolo pěti tisíc korun. Pro letošní rok tak navrhl příspěvek ve výši 10 Kč za každého dospělého člena dle počtu prodaných členských známek za uplynulý rok, celkem 5.530 Kč. Výbor s výší příspěvku jednohlasně souhlasí.

16. Byla zmíněna potřeba zajistit termín konání členské schůze v roce 2020.

17. Nástěnka v Havlíčkově ulici byla během prázdnin zrenovována. Přítomní byli požádáni o průběžné dodávání obsahu.

18. Vedoucí kroužku mládeže informoval o akcích pro děti a mládež, které proběhly během prázdnin (příměstský tábor, Sedlčanský cejn) a o zajištění kroužku na období 2019/2020. Kroužek se stále potýká s nedostatkem vedoucích, zájemci o práci s mládeží jsou vítáni.

19. Pan Nevlida zmínil vůči rybářům negativní články v tisku. Je zapotřebí více propagovat vlastní činnost a její pozitivní důsledky.


Příští schůze se bude konat v pondělí 7. října 2019.
Zpět na články...