Zápis č. 5/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 5/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 6. května 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina
1. Český nadační fond pro vydru zaslal vyúčtování náhrady za škody způsobené vydrou na našich chovných rybnících a fakturu za poskytnuté služby. Ve vyúčtování se ovšem objevil rybník, který není ve správě MO. Předseda požádá nadační fond o nápravu.
2. Dne 27. dubna proběhly rybářské závody v Kosově Hoře. Účast byla nízká – pouze 36 závodníků.
3. Přepravné na dodávky násad – SÚS bez předchozího upozornění změnil systém výpočtu přepravného, které odběratelům z řad MO účtuje. Nová výše přepravného je dle názoru výboru MO nepřiměřená. Ekonom si vyžádal od účetní SÚS podklady pro jeho výpočet. Předseda se na nový systém dotázal u vedení SÚS. Kritizována byla i kvalita dodané násady.
V této věci vnímá výbor MO přístup ze strany SÚS negativně. MO za stávajících podmínek násady prostřednictvím SÚS odebírat nebude.
4. Předseda se společně s p. Kubátem zúčastnil jednání ve věci reorganizace pstruhových revírů v rámci SÚS. Pro pstruhové revíry ve správě MO Sedlčany by mělo dojít k posílení násad lososovitých ryb.
5. Předseda při jednání na SÚS zmínil skutečnost, že dodávku ryb, kterou MO v rámci redistribuce obdržela, netvořil pouze deklarovaný kapr, ale jednalo se o směs kapra s jinými, méně hodnotnými, druhy ryb. Ke stejné situaci došlo v posledních letech opakovaně. Předseda byl pověřen, aby vůči SÚS vznesl žádost, aby přiznaná částka redistribuce byla MO poskytována v penězích. MO si pak sama zajistí příslušnou násadovou rybu.
6. Místopředseda jednal s pekárnou o možnosti dodávek starého pečiva pro přikrmování násad v chovných rybnících. Jednání budou pokračovat.
7. Pan Grunt zaslal předsedovi žádost o doplnění informací nutných pro administraci dotace na nákup vybavení. Zároveň informoval o nutnosti, aby statutární zástupci disponovali elektronickými podpisy. O elektronické podpisy bylo ještě týž den zažádáno na České poště, ta je však do termínu pro podání žádosti o dotaci nedodala. K podání žádosti o dotaci tak nedošlo. Výbor zváží možnost zažádat v podzimním termínu.
8. Žádost o podporu v titulu „Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů“ byla podána.
9. Koupaliště – výbor se zabýval nutnými opravami v objektu. Předseda bude jednat s vedením města o budoucnosti areálu a jeho využití pro práci s rybářskou mládeží.
10. Vedoucí rybářského kroužku informoval přítomné o plánovaných akcích:
a. Projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“ proběhne ve druhé polovině června. Zúčastní se žáci 1. základní školy.
b. Na prázdniny se chystá několikadenní akce pro děti.
c. Dětské závody „Sedlčanský cejn“ proběhnou v termínu 31. srpna 2019.
11. Ekonom požádal pana Chlumeckého o jednání s vlastníkem Zámeckého rybníka ve věci pokračování nájemního vztahu.
12. Výbor se zabýval stavem rybníka v Kosově Hoře. Na podzim se plánuje vypuštění a slovení. Přes zimu bude nutné provést odstranění náletových dřevin. Celkové zajištění břehů proti erozi je primárně záležitostí vlastníků rybníka a je mimo finanční možnosti organizace. Přesný stav břehů a hráze bude zjištěn po vypuštění a poté bude řešen dle možností MO.
13. Majitelka pozemku přiléhajícího k rybníku v Kosově Hoře oslovila výbor se žádostí, aby rybáři nevjížděli na její pozemek. Výbor informuje rybáře prostřednictvím webových stránek.
14. Hospodář informoval o dodávce rychlené štiky, která byla nasazena do revírů.
15. Předseda informoval o stavu jednání s mysliveckými spolky ve věci spolupráce při tlumení kormorána velkého.
16. Ekonom seznámil přítomné s výsledky sumarizace úlovků za rok 2018, které MO obdržela prostřednictvím SÚS.
17. Výbor probral zajištění krmiv pro chovné rybníky na následující období.
18. V průběhu dubna došlo k úhynu ryb na retenční nádrži a chovných rybnících. Jedná se o celoplošný problém postihující chovatele po celé republice. Hospodář konstatoval, že se jde o důsledek celé řady vlivů, kdy se oslabená ryba hůře vyrovnává s běžnými nemocemi. Hospodář se pokusí úhyny v dalších letech zmírnit úpravou termínů nasazování.
19. Pan Chlumecký informoval o průběhu žádosti o grant na rybářský kroužek od Nadačního fondu Veolia. Hodnocení žádostí zatím ještě neproběhlo.
20. Předseda dozorčí komise požádal ekonoma o orientační kalkulaci nákladů na vlastní produkci ryb. Ekonom již obdobnou kalkulaci zpracoval na žádost předsedy. Předseda DK převzal tuto již zpracovanou kalkulaci.


Příští schůze se bude konat v pondělí 3. června 2019.
Zpět na články...