Zápis č. 1/2020 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 1/2020
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 2. ledna 2020
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina1. Předseda oznámil přítomným, že objednal plůdek pstruha duhového a zakoupil krmné granule pro jejich výkrm.
2. Předseda předložil nová pravidla fungování organizace a přerozdělení některých kompetencí členů výboru. Mimo jiné tak předseda nově přebírá veškeré povinnosti související s archivací dokumentů MO, zodpovědnost za včasné úhrady závazků či za včasné a správné řešení veškerých záležitostí vůči orgánům státní správy.
3. Jelikož pan Jiří Běžel, vedoucí rybářského kroužku, projevil ochotu vykonávat funkci pokladníka, došlo k revokaci usnesení z minulé schůze výboru v této věci, funkci pokladníka tak bude vykonávat právě pan Jiří Běžel. Kontrola řádného výkonu pokladní služby bude přináležet dozorčí komisi.
4. Předseda rozhodl o přidělení mimořádné odměny pro hospodáře a jednatele za jejich mimořádnou práci při zajišťování násad.
5. Předseda seznámil přítomné s harmonogramem oprav elektroinstalace na koupališti.
6. Členové výboru se věnovali zajištění plesu.
7. Hospodář upozornil na opětovné nevhodné manipulace s vodní hladinou v retenční nádrži, což v zimním období přímo ohrožuje rybí obsádku. Zároveň zmínil neuspokojivé výstupy z jednání v této věci na MěÚ.
8. Ekonom probral záležitosti týkající se mzdové agendy a dále informoval o přípravách rozpočtu. Nejsou úplně jasné investiční záměry, ale v základních parametrech, co se týče běžného provozu, bude vystavěn stejně jako v uplynulém roce.
9. Ekonom se dotázal na stav zpracování inventur. Budou dodány v brzké době.
10. Ekonom v souvislosti s blížící se členskou schůzí připomněl potřebu pozvat hosty. Také je nutné oslovit možné kandidáty k doplnění dozorčí komise, kde jsou již od léta dvě místa uprázdněná.
11. Pozornost byla věnována stavu peněžních prostředků.
12. Přítomní probrali současnou situaci s útoky na různé počítačové sítě a weby, které postihly mimo jiné i SÚS.Příští schůze se bude konat v pondělí 3. února 2020.
Zpět na články...