Jak zakoupit povolenku na rok 2019

Na výbor místní organizace se každoročně obrací rybáři s dotazy jak je to s vydáváním povolenek a platbami za ně. Rozhodli jsme se tedy připravit návod, co musí rybáři udělat pro bezproblémové získání povolenky pro nadcházející rok. A jelikož dochází oproti minulým letům k několika změnám, doporučujeme jeho přečtení všem rybářům naší místní organizace.
Postup není složitý, zahrnuje ovšem několik kroků, v nichž rybáři často chybují. Představme si je v následujících odstavcích.

Vyplňte sumář a odevzdejte povolenku za rok 2018

Pokud jste povolenku v roce 2018 neměli, můžete směle přeskočit na další krok, v opačném případě věnujte pozornost následujícím řádkům.

Každý držitel povolenky má povinnost ji po skončení platnosti vrátit. Nezáleží přitom, zda dosáhl nějakých úlovků, či zda vůbec byl v průběhu roku na rybách.

Držitelé povolenek před jejich odevzdáním vyplňují sumář úlovků a docházek, který se nachází na rubové stránce tiskopisu povolenky k lovu ryb. Sumář se vyplňuje za každou povolenku zvlášť a to podle metodického pokynu, který naleznete jako přílohu „rybářského řádu“. Zde citujeme znění, jak jej lze nalézt na stránkách Českého rybářského svazu:

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek. Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Příklad vyplnění sumáře úlovků a docházek:

vypln-ni-sumare.jpg


Vyplněné povolenky musí jejich držitel vrátit nejpozději do 15 dnů od skončení jejich platnosti organizaci, která ji vydala. Rybářům doporučujeme, aby vrácení nenechávali na poslední chvíli a jako termín vrácení si zapsali 5. leden. Pokud si je rybář jistý, že povolenku do konce její platnosti již nevyužije, může ji vrátit i dříve. Upozorňujeme, že pro výdej povolenky na rok 2019 je nutným předpokladem vrácení povolenky za rok předcházející.

Povolenky je možné vracet osobně panu Skokanovi nebo doporučeně poštou na adresu:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Sedlčany, Sedlecká 55, 264 01 Sedlčany.

Při použití jiných metod předání se vystavujete riziku, že vrácené povolenky nebudou včas doručeny, se všemi z toho plynoucími důsledky.

Uhraďte členské příspěvky a povolenky

Z důvodů úspor pro organizaci i naše rybáře jsme zřídili nový bankovní účet u Fio banky.

Členské příspěvky a povolenky hraďte bezhotovostně příkazem k úhradě nebo poštovní poukázkou typu A výhradně na náš nový účet č. 2301504818/2010.
K bezproblémovému zpracování je důležité správné vyplnění částky a dalších platebních údajů:

Částka

Částka zahrnuje platby za členskou známku, povolenky k lovu a finanční náhrady za neodpracované brigády.

Ceny členských známek a jednotlivých povolenek naleznete v následující tabulce:

Ceny povolenekDospělíZTP, ZTTPDěti
do 15 let
Mládež
do 18 let
Důchodci
nad 70 let
Zápisné 200 200 - 200 200
Členské 500 500 100 200 500
Územní MP 1400 1000 500 1000 1000
Územní P 1400 1000 500 1000 1000
Celosvazová MP 2200 1400 700 1400 2200
Celosvazová P 2300 1500 800 1500 2300
Pražská MP 1100 500 300 500 1100
Kosova Hora 500 500 500 500 500

Při zájmu o jiné druhy povolenek, například krátkodobé nebo hostovací, doporučujeme zkontaktovat výdejce a ověřit jejich aktuální dostupnost.

U brigád se hradí 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Roční brigádnická povinnost je 10 hodin. Brigády se vztahují na členy od 16 let až do věku nároku na starobní důchod. Výjimku tvoří držitelé průkazů osob se zdravotním postižením. Osoby, které uplatňují nárok na osvobození od brigád a slevy na povolenkách musí tento nárok každoročně doložit.

Variabilní symbol

legitimace-vs.png

Jako variabilní symbol použijte číslo členské legitimace, které se nachází na její přední stránce hned pod čárovým kódem (vizte přiložený obrázek).

V případě, že ještě používáte starší druh členské legitimace, který toto číslo neobsahuje, použijte jako variabilní symbol datum narození ve tvaru RRRRMMDD. Rybář, který se narodil 1. dubna 1972, by v takovém případě tedy použil číslo 19720401.

Specifický symbol

Jako specifický symbol uvádějte počet neodpracovaných hodin vynásobených číslem 100. Jinými slovy jde tedy o vyjádření, kolik z placené částky připadá na neodpracované brigády.

Konstantní symbol

Konstantní symbol již dnes není při platbách povinný, a ani my jej nevyžadujeme. Pokud Váš poskytovatel platebních služeb jeho uvedení vyžaduje, je pro platby členských příspěvků použitelný symbol 4718.

Text

Do textu doporučujeme uvést, jakou povolenku rybář žádá. Pokud budete platit z účtu, který patří jiné osobě, je vhodné uvést i Vaše jméno. Takto usnadníte výdej povolenky i případnou pozdější kontrolu.

Příklad

Pan Novák si chce koupit územní mimopstruhovou povolenku a zaplatit členské. V roce 2018 odpracoval 4 hodiny. Nemá nárok na žádnou slevu. Platit bude poštovní poukázkou.

vyplnena-slozenka.png


Vyzvedněte si povolenku

Povolenky bude vydávat výhradně pan Miroslav Skokan v prodejně rybářských potřeb mmfish na adrese Sedlecká 55, Sedlčany. Výdej bude probíhat v otevírací době prodejny.

Může se stát, že pan Skokan nebude v některou dobu přítomen. V takovém případě buďte shovívaví, pravděpodobně k tomu dojde z důvodu, že něco zařizuje pro naši organizaci nebo má důležité jednání. Obvykle stačí přijít v jiný den nebo přenechat potřebné doklady zastupující obsluze prodejny. Ta Vám i sdělí, kdy si můžete pro vystavenou povolenku přijít. Nebo můžete přítomnost pana Skokana v prodejně ověřit telefonicky či e-mailem. Kontakt naleznete na našich webových stránkách v sekci Kontakty.

S sebou si vezměte rybářský lístek, členskou legitimaci, průkaz brigádníka a doklad o zaplacení.

Dokladem o zaplacení může být například ústřižek poštovní poukázky, potvrzení o provedené platbě z internetového bankovnictví, kopie potvrzeného příkazu k úhradě nebo třeba bankovní výpis. Důležité je, aby z dokladu bylo zřejmé kdo a za co zaplatil.

Tento doklad si od Vás výdejce převezme, zkontroluje jej včetně plnění členských povinností, a pokud bude všechno v pořádku, vypíše Vám povolenku a vylepí známku do členské legitimace.

Zároveň po Vás budeme potřebovat svolení se zpracováním osobních údajů. Zákony nám nařizují, že některé osobní údaje o členech evidovat musíme, na druhou stranu nová legislativa o ochraně osobních údajů nám přikazuje pořídit si k tomu nový písemný souhlas, a to i v těch případech, kdy už jsme takový souhlas dříve obdrželi.

Pokud i po přečtení tohoto materiálu máte pochybnosti, jak postupovat, neváhejte nás kontaktovat.
Zpět na články...